Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020: Ποια έργα ή δράσεις θα μπορούσαν να εντάξουν οι δήμοι


ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020: Ποια έργα ή δράσεις θα μπορούσαν να εντάξουν οι δήμοι

Αναρτήθηκε: 22.01.2015
ESPA PEPΤου Ράλλη Γκέκα*

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ, από την πλευρά των δήμων, ξεκινάμε σήμερα μία αντίστοιχη για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), έχοντας ολοκληρώσει και την παρουσίαση όλων των Τομεακών ΕΠ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε ΠΕΠ (στρατηγική, άξονες, θεματικοί στόχοι, προϋπολογισμός), δράσεις και μέτρα, στα οποία αναφέρονται οι δήμοι ως πιθανοί δικαιούχοι, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους δήμους και η εφαρμογή τους και τέλος, ένα μικρό σχόλιο.
Υπενθυμίζεται ότι τα δημοσιευμένα κείμενα είναι ακόμα σχέδια και επειδή οι ισορροπίες σε περιφερειακό επίπεδο είναι πολύ λεπτές, στην παρουσίαση γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν τα πρωτότυπα κείμενα. Είναι προφανές ότι τα σχέδια των ΠΕΠ αποτελούν τεχνικά ογκώδη κείμενα. Το ΠΕΠ Θεσσαλίας αποτελείται από 404 σελίδες. Η ανάγκη των ανθρώπων της ΤΑ για ένα εύληπτο, αντιπροσωπευτικό και περιληπτικό κείμενο οδήγησε στη συγγραφή της παρούσας σειράς άρθρων. Η επιλογή των κειμένων, όπως και τα σχόλια, βαρύνουν αποκλειστικά το συντάκτη.
Εκτιμήθηκε ότι καλύτερη σύνδεση με το τελευταίο σχετικό άρθρο, που ήταν το ΕΠ «Αγροτικής Ανάπτυξης», είναι να αρχίσουμε την περιγραφή των ΠΕΠ από το ΠΕΠ Θεσσαλίας.
ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Κυρίαρχη κατεύθυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας είναι κατ’
αρχήν η ανάσχεση της αρνητικής εξέλιξης των κοινωνικοοικονομικών μεγεθών της, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και ύφεσης που πλήττει τη Χώρα, αλλά και ο αναπροσανατολισμός του αναπτυξιακού μοντέλου για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και πέραν της περιόδου 2014- 2020.
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας δομείται σε οριζόντιες & κάθετες προτεραιότητες:
Οι οριζόντιες αφορούν στην αναβάθμιση της θεσμικής ικανότητας του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας.
Οι κάθετες εστιάζουν στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, στη θεώρηση του πρωτογενούς τομέα, της πρώτης μεταποίησης & του κλάδου τροφίμων – ποτών, ως
ενιαία περιοχή παρέμβασης & στον κλάδο του μετάλλου – δομικών υλών & των καινοτόμων παρεμβάσεων σε αυτόν.
Η Στρατηγική του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίαςεστιάζει σε συγκεκριμένους στόχους, σε σχέση με τις αντίστοιχες αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας. Οι ανάγκες αυτές είναι:
α) Ανάγκη ανάσχεσης της συρρίκνωσης της επιχειρηματικής και εν γένει παραγωγικής δραστηριότητας και ενδυνάμωσης της ελκυστικότητας της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας και των επιχειρήσεών της.
β) Ανάγκη ανάπτυξης, αξιοποίησης και αύξησης της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και ανάγκη ενεργούς ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.
γ) Ανάγκη ανάπτυξης και δικτύωσης του ερευνητικού ιστού της Περιφέρειας και
σύνδεσής του με το παραγωγικό / επιχειρηματικό περιβάλλον και τη δημόσια διοίκηση της Περιφέρειας.
δ) Ανάγκη συμπλήρωσης – ολοκλήρωσης διατηρήσιμων και ασφαλούς χρήσης
μεταφορικών υποδομών στην Περιφέρεια, για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
ε) Ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια
οικονομία φιλική προς το περιβάλλον, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αποδοτική χρήση των πόρων.
στ) Ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης, για αύξηση της
απασχολησιμότητας και αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού,
την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο και της χωρικής συνοχής των
υποπεριοχών της Θεσσαλίας.

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
 • Ανάσχεση συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας & ενδυνάμωση ανταγωνιστικότητας,
 • Ανάπτυξη, αξιοποίηση αύξηση της συμμετοχής ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας,
 • Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών & δεσμών του ερευνητικού τομέα της Περιφέρειας,
 • Συμπλήρωση–ολοκλήρωση διατηρήσιμων & ασφαλών υποδομών, για την ανάπτυξη & την απασχόληση,
 • Προστασία περιβάλλοντος & των φυσικών & πολιτιστικών πόρων μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον,
 • Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας στη δημόσια διοίκηση,
 • Ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής & της ανάπτυξης, με άρση των ενδοπεριφερειακών/τοπικών κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
1 – Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της Περιφερειακής Προστιθέμενης Αξίας.
2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.
3. Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον.
4. Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
5. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ.
6. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξη και της καινοτομίας.
 2. Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.
 3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στον γεωργικό τομέα, στον τομέα της αλιείας και στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
 4. Υποστήριξη της στροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
 5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή διαχείριση και πρόληψη κινδύνων.
 6. Διατήρηση και προστασία περιβάλλοντος και αποδοτική χρήση των πόρων.
 7. Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και περιορισμός των προβλημάτων σε βασικές δικτυακές υποδομές.
 8. Προώθηση βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας στην εργασία.
 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και οποιαδήποτε διάκρισης.
 10. Επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για επαγγελματικές δεξιότητες, όπως επίσης και τη δια βίου μάθηση

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, κατανέμονται 320,9 εκατ.€ κοινοτικής συνδρομής εκ των οποίων ΕΤΠΑ: 263,81 εκατ. και ΕΚΤ: 57,09 εκατ., δηλαδή το 3,23% του ΕΤΠΑ και το 1,55% του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ
 ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΕΤΠΑ
ΕΚΤ
 1. 1.    Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξη και της καινοτομίας
3,47
 1. 2.    Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας
0,97
 1. 3.    Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στον γεωργικό τομέα, στον τομέα της αλιείας και στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας
14,67
 1. 4.    Υποστήριξη της στροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
4,44
 1. 5.    Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή διαχείριση και πρόληψη κινδύνων
3,86
 1. 6.    Διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτική χρήση των πόρων
20,77
 1. 7.    Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και περιορισμός των προβλημάτων σε βασικές δικτυακές υποδομές
43,32
 1. 8.    Προώθηση βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας στην εργασία
7,6
 1. 9.    Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και οποιαδήποτε διάκρισης
4,63
92,39
10. Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την κατάρτιση για επαγγελματικές δεξιότητες όπως επίσης και τη δια βίου μάθηση
3,86

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
v  Ενίσχυση δημόσιων υπηρεσιών & οργανισμών για δημιουργία & λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς πολίτες, επιχειρήσεις & κοινωνικούς φορείς.
v  Ενίσχυση φορέων πολιτισμού για ανάπτυξη υποδομών & υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής πολιτιστικών πόρων.
v  Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών Α΄βαθμιας υγείας & αναβάθμιση υποδομών Β’ βάθμιας υγείας.
v  Παροχή υπηρεσιών φροντίδας & φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί/βρεφικοί/βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια & κοινωνικό αποκλεισμό.
v  Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
v  Δράσεις αποΐδρυματοποίησης παιδιών.
v  Δράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας.
v  Ενίσχυση ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων με εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων ενέργειας.
v  Ορθολογικός & αποτελεσματικός σχεδιασμός & δράσεις προστασίας των ακτών της Περιφέρειας από διάβρωση, καθώς & των εδαφών που πλήττονται από διάβρωση/κατολισθήσεις.
v  Συμπληρωματικά έργα/δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων με διαλογή στην πηγή & κομποστοποίηση.
v  Δράσεις ορθολογικής & αποδοτικής διαχείρισης που προκύπτουν από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής.

ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ)
Οι περιοχές που θα εφαρμοσθούν ΤΑΠΤοΚ θα προσδιορισθούν με οικονομικά & κοινωνικά κριτήρια, όπως το εισόδημα και η ανεργία\απασχόληση. Οι ΤΑΠΤοΚ αφορούν στον θεματικό στόχο «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης & καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων». Στο πλαίσιο των ΤΑΠΤΟΚ θα χρηματοδοτηθούν Ενιαίες Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης, που θα υποβάλουν Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Τόσο οι Στρατηγικές όσο & οι Ομάδες Δράσης θα επιλεγούν, εγκριθούν & χρηματοδοτηθούν μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας με κριτήρια την καταλληλότητα της τοπικής στρατηγικής, τη συμβολή στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του Προγράμματος, τη διαχειριστική ικανότητα & την τεχνική ετοιμότητα.
Συμμετοχή στην ΟΤΔ θα έχει η τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμοι ή Περιφέρεια ανάλογα με την εμβέλεια & τους στόχους της στρατηγικής), συνεργαζόμενη με τους φορείς τόσο του ιδιωτικού τομέα, όσο & των λοιπών οργανώσεων, συνεταιρισμών και ομάδων της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται η Κανονιστική απαίτηση καμία δημόσια αρχή & ομάδα συμφερόντων να μην έχει συμμετοχή ανώτερη του 49% .

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΑ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Το εργαλείο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης θα χρησιμοποιηθεί εκτός από την εφαρμογή Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και σε περιοχές με ομοιογενή χαρακτηριστικά, κοινά προβλήματα, καθώς και ομοειδείς δυνατότητες ανάπτυξης, με στόχους τη δημιουργία κινητήρων ανάπτυξης της Περιφέρειας και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων πολυτομεακού χαρακτήρα, με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα των διαθέσιμων δημόσιων πόρων σε χωρικό επίπεδο.
ΟΧΕ προτείνεται στην περιοχή των Νησιών των Βορείων Σποράδων (Σκιάθος, Σκόπελος & Αλόννησος). Με την εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής στην υπόψη περιοχή, η οποία θα συσχετίσει δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας με βελτίωση της προσπελασιμότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αναμένεται να στηριχθούν τα Νησιά των Βορείων Σποράδων, ώστε να αποτελέσουν κινητήρες ανάπτυξης της Περιφέρειας.
Επίσης, ΟΧΕ προτείνεται για μία διαδρομή πολιτισμού – τουρισμού στην Θεσσαλία, με θεματικό αντικείμενο την αξιοποίηση της πολιτιστικής ή και φυσικής κληρονομιάς, προκειμένου να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης τόσο για τις ίδιες τις περιοχές που θα αφορά, όσο και για ολόκληρη την Περιφέρεια. Στη διαδρομή που καλύπτει σημαντικά μνημεία της Θεσσαλίας, εντάσσονται τα 4 αρχαία θέατρα και τα πλέον αξιόλογα μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων, κύρια οι νεολιθικοί οικισμοί Σέσκλου και Διμηνίου, το σπήλαιο της Θεόπετρας, η περιοχή Μονών Μετεώρων, αναπτυσσόμενη με τον τρόπο αυτό από την περιοχή της Μαγνησίας έως την περιοχή των Τρικάλων – Μετέωρα. Η κύρια διαδρομή θα εμπλουτιστεί, όπου απαιτηθεί, με άλλους τόπους πολιτιστικού/φυσικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να υπάρξει ενιαία αξιοποίηση και προβολή, με απώτερο στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας, της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.
Η τελική επιλογή τόπων που θα ενταχθούν στη διαδρομή, καθώς και των δράσεων που θα περιλαμβάνει το σχέδιο, θα προκύψουν από επιχειρησιακό σχέδιο που θα εκπονηθεί, μέσα από συνεργασία με τους φορείς πολιτισμού και τουρισμού. Θα επιδιωχθεί δε η χρηματοδοτική ενίσχυση των συγκεκριμένων επενδύσεων και από πόρους άλλων Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Αντίστοιχα, ΟΧΕ διερευνάται και για άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, εμβληματικού χαρακτήρα και διεθνούς εμβέλειας όπως επί παραδείγματι η περιοχή Ολύμπου. Στο πλαίσιο ανάδειξής της θα επιτευχθεί και η αύξηση της επιχειρηματικότητας αλλά και της απασχόλησης των κατοίκων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει αστικό πληθυσμό που υπερβαίνει το 55% του συνολικού πληθυσμού της, συγκεντρωμένο κατά κύριο λόγο σε 4 (τέσσερα) αστικά κέντρα, πρωτεύουσες των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων της. Αναφορικά με το ρόλο τους η Λάρισα, Πρωτεύουσα της Περιφέρειας διαδραματίζει υπερτοπικό ρόλο σε επίπεδο Περιφέρειας ενώ αναφορικά με τον πληθυσμό τους δύο από αυτά, η Λάρισα & ο Βόλος έχουν λειτουργική περιοχή με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων.
Με Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) θα καλυφθούν αυτά τα δύο αστικά κέντρα με στόχους την αντιμετώπιση οικονομικών, περιβαλλοντικών, δημογραφικών προκλήσεων καθώς και προκλήσεων κλιματικής αλλαγής και λειτουργικής οργάνωσης τους.
Η ΒΑΑ θα εφαρμοσθεί μέσω Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης. Η χρηματοδότηση θα γίνει προς ενιαίες Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Η επιλογή, έγκριση και χρηματοδότηση τους θα γίνει με κριτήρια που αφορούν την καταλληλόλητα της στρατηγικής, τη συμβολή στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του Προγράμματος και στη διαχειριστική ικανότητα, τεχνική ετοιμότητα και ικανότητα μόχλευσης πόρων του φορέα. Η διαδικασία θα είναι κάτω από τη διαχειριστική ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής, με την κατάλληλη συμμετοχή των αρχών των ΕΠ που θα συγχρηματοδοτήσουν την υπόψη Στρατηγική, στην περίπτωση που στη χρηματοδότηση των Ολοκληρωμένων Στρατηγικών θα συμμετέχουν και άλλα, πλην του ΠΕΠ, ΕΠ. Οι αστικές αρχές που θα υποβάλλουν τις προτεινόμενες στρατηγικές θα είναι αρμόδιες τουλάχιστον για την επιλογή των επιμέρους δράσεων / έργων.
Οι Θεματικοί Στόχοι που αφορούν στην ΒΑΑ είναι οι: «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας & υποστήριξης της κινητικότητας των εργαζομένων», «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης & καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων», «Στήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», «Διατήρηση & προστασία του περιβάλλοντος & προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων».
Στην ΒΑΑ θα αποδοθούν 12,3% των πόρων του ΕΚΤ του Προγράμματος & 5,5% των πόρων του ΕΤΠΑ.

ΣΧΟΛΙΑ
Από την παρουσίαση του ΠΕΠ Θεσσαλίας θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα εξής:
v  Διαπιστώνεται ότι οι δήμοι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν, ως δικαιούχοι, στο σύνολο σχεδόν των θεματικών στόχων. Παρ΄όλα αυτά, οι δράσεις που εμφανίζονται ως δυνητικοί δικαιούχοι είναι πολύ περιορισμένες. Νομίζω, ότι στο επόμενο διάστημα, αντικείμενο του Θεσσαλικού Αυτοδιοικητικού κινήματος θα είναι η προσπάθεια στο τελικό κείμενο του ΠΕΠ και εντέλει στην πράξη, να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους θεσσαλικούς δήμους να συμμετάσχουν σε όποιες από τις δράσεις ή μέτρα έχουν ώριμες και εφαρμόσιμες προτάσεις.
v  Τυπικά το νέο ΕΣΠΑ έχει ξεκινήσει εδώ και έναν χρόνο. Κάνει κατάπληξη ότι ο σχεδιασμός των νέων εργαλείων για τους δήμους είναι ακόμα στο στάδιο των εξαγγελιών. Θα πρέπει βέβαια εδώ να τονίσουμε ότι τη βασική ευθύνη φέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης που δεν έχει επεξεργαστεί ακόμη τις προδιαγραφές και λεπτομέρειες του προγράμματος και των συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων. Για άλλη μία φορά επιβεβαιώνεται η αναποτελεσματικότητα του συγκεντρωτικού μοντέλου διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Δεν είναι μόνο ότι προσπαθούν να καθορίσουν ενιαίες προδιαγραφές και κριτήρια, από την πλατεία Συντάγματος, για το τι συνθήκες επικρατούν στο δήμο Λάρισας, στο δήμο Μουζακίου ή στο δήμο Αλοννήσου, αλλά αποδεικνύεται στη πράξη ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν ένα τόσο μεγάλο όγκο πληροφοριών και έργου.
v  Ένα γεγονός που δημιουργεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι στο σχεδιασμό των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για τους δήμους, η πρωτοβάθμια ΤΑ δεν εμφανίζεται πουθενά.
v  Τέλος, οι αποφάσεις που λήφθηκαν, όπως και το ότι «η διαδικασία θα είναι κάτω από την διαχειριστική ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής», δημιουργεί εκ των πραγμάτων μία ιεραρχική σχέση μεταξύ των δύο επιπέδων Αυτοδιοίκησης, κάτι που προσκρούει εμφανώς στις Συνταγματικές διατάξεις.


Ο Ράλλης Γκέκας είναι Δρ. Οικονομικών ΟΤΑ,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου